Provozní řád

I. Obecná ustanovení

Kompenzační pomůcky je možné zapůjčit formou pronájmu. Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat pomůcku nájemci k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.

Zřizovatel a provozovatel půjčovny kompenzačních pomůcek:

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. se sídlem: Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň (vchod z ul. Na sadech, vedle KC Roháč)

IČO: 227 07 328

DIČ: CZ22707328

č.ú.: 2500333994/2010 vedený u Fio Banky, České Budějovice

www.kleofas.cz

Osoba zodpovědná za řádný chod půjčovny:

Jaroslava Pecušíková, DiS.
vedoucí půjčovny pomůcek a koordinátorka terénních sociálních služeb

Telefon: 739 341 026

e-mail: pujcovna(a)kleofas.cz nebo jaroslava.pecusikova(a)kleofas.cz

 

II. Smlouvy

Na základě vzájemné dohody o půjčení pomůcky/pomůcek se uzavírá smlouva o pronájmu. Uživatel poskytne identifikační údaje, které jsou potřebné k uzavření smlouvy (v souladu se zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

III. Povinnosti provozovatele

Předat vhodnou pomůcku podle skutečných potřeb klienta. Předat pomůcku funkční, čistou a ošetřenou desinfekcí. Názorně předvést manipulaci a způsob jejího použití, a pokud to složitost pomůcky vyžaduje, předat návod k použití pomůcky (zejm. se týká elektrických polohovacích postelí), popřípadě za poplatek smontovat a demontovat pomůcku přímo v místě bydliště klienta.

VI. Povinnosti uživatele

Při převzetí pomůcky je nájemce seznámen se správnou obsluhou pomůcek. Jiné užití pronajaté věci není v souladu se Smlouvou o pronájmu kompenzačních pomůcek a veškerá rizika a odpovědnost nese nájemce. Nájemce bude pomůcky používat výhradně na svou odpovědnost a v souladu s podmínkami správné obsluhy, údržby a užívání, s nimiž byl seznámen při předání pomůcek. Nájemce se zavazuje těmito pokyny řídit a dodržovat je. Provozovatel garantuje při nájmu funkčnost pomůcek, nezodpovídá však za újmy, které budou způsobeny poškozením či špatným užíváním pomůcky v rodině. Nájemce za pomůcky osobně odpovídá po dobu od převzetí do jejich vrácení. V případě, že v průběhu doby nájmu dojde k poškození pomůcky, a to i bez zavinění ze strany nájemce, musí nájemce o této skutečnosti neprodleně telefonicky informovat půjčovnu. Oznámí-li to pronajímatel předem v přiměřené době, umožní mu nájemce v nezbytném rozsahu prohlídku věci, jakož i přístup k ní za účelem provedení potřebné kontroly, opravy nebo údržby věci. Nájemce je povinen vrátit pomůcku funkční, čistou, dle možností ošetřenou desinfekcí. Nájemce je povinen podložku DEKUBA a povlaky na polohovací pomůcky nechat před vrácením odborně vyčistit v čistírně a účtenku předložit pronajímateli při navrácení pomůcky. Nájemce je povinen dodržovat platební lhůty. 

VII. Platby

Úhrada nájemného za pomůcky se řídí v příloze uvedeným sazebníkem. Celkové nájemné má být uhrazeno nejpozději ke dni ukončení smlouvy, tj. při vrácení pomůcky. Nájemné je fakturováno vždy zpětně za uplynulý měsíc. Ceny nájmu veškerých pomůcek se řídí platným Sazebníkem půjčovny kompenzačních pomůcek.

DOPRAVA A MONTÁŽ POSTELE 500,- Kč

Zjistí-li poskytovatel kontrolou při vrácení pomůcky závady způsobené nedbalostí nájemce nebo jeho neodborným zacházením s pomůckou např. při transportu a montáži, je nájemce povinen nahradit provozovateli náklady nutné pro odstranění těchto závad.

V případě zničení, ztráty či odcizení zapůjčené pomůcky nebo její části uhradí nájemce provozovateli pořizovací cenu takové pomůcky nebo její části, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy došlo ke zničení, ztrátě či odcizení.

(ORIENTAČNÍ CENY OPRAV: čelo postele 3000,- Kč, motor postele 3000,- Kč, plastové kryty oxygenátoru 5000,-Kč)

Nájem pomůcek pacientů Domácí hospicové péče je zahrnutý v platbě za tyto služby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Provozní řád je přílohou smlouvy o výpůjčce. Provozní řád je zpracován v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v aktuálním znění a ve znění pozdějších předpisů a řídí se tímto předpisem (§2219 – možnost kontroly, §2228, 2232 – okamžité vypovězení smlouvy, §2944 – náhrada škody). 

Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2018

Schválila: Mgr. Petra Brychtová, ředitelka o.p.s. 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím