Občanské sdružení (o.s.) - stanovy

STANOVY

OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PRO PODPORU

MOBILNÍHO HOSPICE NA TŘEBOŇSKU

 1. Název sdružení

Občanské sdružení pro podporu mobilního hospice na Třeboňsku (dále jen „sdružení“)

 

 1. Sídlo sdružení

Na Nábřeží 552, 378 16 Lomnice nad Lužnicí

 

 1. Statut sdružení
 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
 2. Sdružení je právnickou osobou.

 

 1. Cíl činnosti sdružení
 1. Prioritním cílem sdružení je podporovat vybudování mobilního hospice s půjčovnou pomůcek pro nemocné v terminálním stádiu nádorového onemocnění. Tento typ péče sdružení podporuje proto, že nemocným a jejich blízkým není tato služba v Třeboni a širokém okolí dostatečně nabízena.
 2. Sdružení může organizovat besedy, přednášky, benefiční a kulturní akce aj. za účelem šíření a podpory hospicové myšlenky.
 3. Sdružení je založeno na křesťanských etických principech s plným respektem k individuálním potřebám, postojům a názorům těch, kterým bude sloužit.
 4. Naplňováním výše uvedených cílů se sdružení snaží šířit myšlenku hospicového hnutí a přispět k proměně vztahu ke smrti a umírání v naší společnosti.
 5. Sdružení se snaží získávat další zájemce o dobrovolnou a profesionální službu v rámci hospicové péče i zájemce ochotné tuto péči finančně podporovat.
 6. Sdružení si v rámci svých možností opatřuje finanční prostředky pro naplňování svých cílů. Sdružení není založené za účelem podnikání.

 

 1. Členství
 1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 – ti let, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení a jsou ochotny se podílet na jeho činnosti.
 2. Přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 4. Výše členského příspěvku je dobrovolná.
 5. Zánik členství:
 1. Vystoupením člena písemným oznámením radě.
 2. Zrušením členství na základě rozhodnutí rady. Rada může zrušit členství, pokud člen závažně či opakovaně poruší stanovy sdružení nebo pokud svým jednáním hrubě poškozuje zájmy sdružení.
 3. Zánikem sdružení.
 4. U právnické osoby jejím zrušením.
 5. Úmrtím člena.

 

 1. Práva a povinnosti členů sdružení
 1. Člen má právo zejména:
 1. Podílet se na činnosti sdružení.
 2. Volit členy orgánů sdružení.
 3. Být volen do orgánů sdružení.
 4. Obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
 5. Být informován o činnosti sdružení.
 6. Využívat všech služeb sdružení.

 

 1. Mezi povinnosti člena patří zejména: 
 1. Dodržovat stanovy sdružení a jiné dokumenty sdružením přijaté.
 2. Podporovat plnění cílů sdružení a podílet se na jeho činnosti.
 3. Svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení.
 4. Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

 

 1. Práva a povinnosti člena sdružení jsou vázána na osobu člena sdružení a nejsou převoditelná na jiné osoby.

 

 1. Orgány sdružení
 1. Valná hromada
 2. Rada
 3. Předseda
 4. Revizor

 

 1. Valná hromada
 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně dvakrát ročně; tvoří jí všichni členové sdružení.
 2. Valnou hromadu svolává rada sdružení. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná valná hromada sdružení, svolá rada sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů…) náhradní valnou hromadu, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 3. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny.
 4. Valnou hromadu svolá rada sdružení také, požádá-li o to písemně alespoň 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 5. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu šesti měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada sdružení, přebírá její pravomoci rada sdružení.
 6. Valná hromada schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení.
 7. Valná hromada sdružení volí radu sdružení a revizora.
 8. Valná hromada sdružení schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu.
 9. Valná hromada sdružení rozhoduje o vyloučení člena.
 10. Valná hromada sdružení určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období.

 

 1. Rada
 1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě sdružení. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáním valné hromady. Její funkční období je jeden rok.
 2. Rada sdružení zodpovídá za celkové hospodaření sdružení a předkládá návrh výroční zprávy, rozpočtu a roční závěrky valné hromadě sdružení ke schválení.
 3. První členy rady jmenuje přípravný výbor sdružení, poté členství vzniká volbou na výroční členské schůzi.
 4. Rada má nejméně 3 členy – předsedu, místopředsedu a člena rady.
 5. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 2x ročně.
 6. Rada je usnášeníschopná, je – li přítomna nadpoloviční většina jejich členů, rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 7. Předseda i místopředseda rady sdružení zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem. Předseda i místopředseda jednají za sdružení samostatně. Plnou moc jednání za sdružení mohou dát všichni, kteří jsou oprávnění jednat jménem sdružení.
 8. Rada zejména:
  1. Volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
  2. Koordinuje činnost sdružení.
  3. Svolává valnou hromadu sdružení.
  4. Zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady.
  5. Rozhoduje o přijetí nového člena sdružení.

 

 1. Předseda
 1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomoci předsedy stanoví rada.
 2. Předsedu volí rada sdružení.
 3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
 4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.

 

 1. Revizor
 1. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí výroční členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok.
 2. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá výroční členské schůzi.
 3. Revizor sdružení nemůže být členem rady sdružení.

 

 1. Zásady hospodaření
 1. Sdružení je způsobilé nabývat práv a zavazovat se v majetkových věcech. Se svým či svěřeným majetkem a se všemi získanými prostředky nakládá výhradně v souladu s cíli a zaměřením sdružení.
 2. Sdružení je neziskovou organizací. Příjmy budou tvořit případné členské příspěvky, dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z kulturní činnosti (např. vstupné), která je v souladu s cíli sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 3. Za hospodaření zodpovídá rada sdružení, hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou sdružení.
 4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

 

 1. Okolnosti zániku sdružení
 1. Sdružení zaniká:
  1. Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady sdružení.
  2. Rozhodnutím Ministerstva vnitra.
 2. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí valné hromady sdružení neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 1. Toto sdružení vzniká registrací Ministerstvem vnitra.
 2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 3. Dojde – li mezi členy sdružení ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněna valná hromada sdružení.
 4. Sdružení má právu v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
 5. Z rozhodnutí valné hromady sdružení mohou být jmenováni čestní členové, kteří se významně zasloužili o plnění cílů sdružení

 

V Lomnici nad Lužnicí, dne 1. 10. 2012.

Za přípravný výbor sdružení:

Mgr. Petra Brychtová

                                                                                                                      ------------------------

MUDr. Libor Válek

                                                                                                                      ------------------------

Květuše Lišková

                                                                                                                      ------------------------

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím