Běh pro hospic 2018

 

Podmínky a pravidla Běhu pro Hospic

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním registrační listiny, popř. on-line přihlášením k Běhu pro Hospic – 4.ročník dává každý účastník závodu/jeho zákonný zástupce Hospicové péči sv. Kleofáše Třeboň (dále jen „pořadatel“) souhlas se zpracováním a využitím svých osobních údajů pro účely realizace závodu, včetně evidence výsledků závodu, a to včetně e-mailové a poštovní adresy a/nebo telefonního čísla uvedeného v registračním formuláři. Součástí tohoto souhlasu je též souhlas s ukládáním osobních údajů účastníka na nosiče dat, vyhledávání v nich, předávání třetím osobám a další nakládání s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastník závodu souhlasí, aby jeho osobní údaje byly pořadatelem použity i za účelem zasílání informací o činnosti pořadatele/organizace.

Každý účastník závodu dále dává vyplněním nebo odesláním registračních údajů pořadateli bezúplatný souhlas k pořízení a použití a ke zpracování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním závodu, tj. především pořízených před závodem, během závodu i v jeho cíli v jakékoliv formě a bez omezení pro účely marketingu, reklamy a propagace pořadatele, jeho činností, akcí a závodů, jakožto i pro účely marketingu, reklamy a propagace jejich obchodních partnerů, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu. Účastník dává současně svolení k užití a rozšiřování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním běhu a jejich rozmnoženin v jakékoli podobě za účelem reklamy a propagace pořadatele a jeho obchodních partnerů, též například v tiskové reklamě (letáky, brožury, plakáty, billboardy), v elektronických médiích (internet) a v audiovizuálních reklamních spotech.

Účastník prohlašuje, že vyplněné údaje v registrační listině jsou úplné, přesné a pravdivé.

Souhlas s podmínkami a pravidly běhu

Vyplněním registrační listiny popř. odesláním registračních údajů pořadateli vyjadřuje každý účastník závodu/jeho zákonný zástupce svůj souhlas s pravidly a podmínkami závodu.

Účastník/jeho zákonný zástupce zejména souhlasí s tím, že se běhu účastní na vlastní nebezpečí a je si vědom(a), že pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné zranění běžce nebo vznik jiné újmy v souvislosti s účastí v běhu. Dále prohlašuje, že bere na vědomí pravidla závodu, zejména povinnost zdravotního pojištění.

Obecná pravidla závodu pro účastníky/jejich zákonné zástupce

Běžci do 15 let se mohou účastnit pouze v doprovodu účastníka/zákonného zástupce staršího 18 let.

Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v běhu.

Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.

Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.

Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoliv údajů na facebookových stránkách akce bez předchozího upozornění.

Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci, účastníci.

Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi. Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován.

Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny pořadatelů.

Na samotných účastnících/jejich zákonných zástupcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své/jejich fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.

Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (horko, zima, bouřky, apod.) jsou pořadatelé oprávněni odsunout start závodu nebo zrušit závod bez náhrady dle aktuální situace. Dobrovolné startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.

Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.

Žádné z rozhodnutí pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu.

Registrace

Pořadatelé mají právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.

Závodníci se registrují online na http://www.behyprohospice.cz/detail-behu/5750719416107008 nebo pak v omezeném čase přímo na místě konání závodu a to podepsáním registračního formuláře.

Kontakty:

www.kleofas.cz

Barbora Drachovská

barbora.drachovska@kleofas.cz

Tel. 731 331 732

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím