Osobní asistence

Popis realizace poskytování sociální služby
§ 39 osobní asistence

dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.

Název organizace: Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.

Název služby: Osobní asistence – Hospicová péče sv. Kleofáše

Kde a kdy službu poskytujeme: 

 • dojezdová vzdálenost služby je limitována územím ORP Třeboň, po dohodě smluvních stran lze ve výjimečných případech přijmout do péče klienta i ze vzdálenějšího místa pobytu
 • služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí klienta, jedná se o terénní formu služby
 • kontaktovat a domluvit péči lze osobně v prostorách Hospice sv. Kleofáše, Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň (vchod z ul. Na Sadech, vedle KC Roháč) nebo telefonicky na aktuálně zveřejněném telefonním čísle
 • služba je poskytována od pondělí do pátku v čase od 7:00 – 14:00 a 17.30-19.30, dle aktuální kapacity a individuální potřeby klienta se lze domluvit i na jiném čase

 

Komu je služba určena: 

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Služba je zaměřena na tyto cílové skupiny: osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, senioři.

Služba je určena osobám od 5 let věku.

 

Za jakých podmínek je služba poskytována:

 • na základě písemné uzavřené smlouvy o poskytování
 • úhrada za poskytované služby je v souladu se zákonem
  o sociálních službách 108/2006 Sb. a vyhláškou 505/2006 Sb.
 • úhrada je 130,- Kč za hodinu, ke každé cestě připočítáváme individuálně čas na cestu pracovníka nezbytný k dopravení
  do domácnosti klienta
 • služby nabízíme formou pravidelné i jednorázové pomoci

 

 

Cíl služby:

 • umožnit uživatelům služby setrvat v jejich přirozeném sociálním prostředí a poskytnout jim takovou podporu a pomoc, která jim umožní v co nejvyšší možné míře zachovat důstojný a plnohodnotný život
 • cílem osobní asistence je pomáhat klientům nejen fyzicky, ale také je podpořit při překonávání samoty a izolace, doprovázet na procházkách a po všech stránkách umožnit člověku žít ve vlastní domácnosti životem blízkým běžnému standardu
 • v rámci osobní asistence poskytujeme také základní sociální poradenství

 

Zásady poskytování služby

 • zachování lidské důstojnosti
 • individuální a vlídný přístup
 • respektování priorit, hodnot a přání uživatele služby
 • podpora přirozené vztahové sítě uživatele služeb (jeho rodiny, zejména pečujících)
 • všichni pracovníci dodržují Etický kodex Hospicové péče
  sv. Kleofáše

 

Bydliště klientů podle správních obcí:

 • ORP Třeboň

Kdo službu zajišťuje: 

 • pracovníci v sociálních službách
 • sociální pracovník

Co nabízíme:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

 

Můžeme odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb podle § 91 odst. 3 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. pouze, pokud:

 1. neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 2. nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,
  o kterou osoba žádá
 3. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Popis realizace poskytované služby

Služba osobní asistence umožňuje osobám se zdravotním postižením žít doma v přirozeném prostředí, realizovat aktivity a činnosti směřující k prevenci sociálního vyloučení a k integraci do společnosti. Je určena osobám se zdravotním postižením, jehož důsledky vyžadují v některých úkonech pomoc druhé osoby. Pomoc osobních asistentů je cenná i pro rodiny osob se zdravotním postižením.

V průběhu služby jsou poskytnuty i služby základního poradenství, popřípadě zprostředkovány kontakty na další návazné služby nebo aktivity vedoucí k většímu sociálnímu začlenění.

Vstup uživatele do služby

O poskytovaných službách se zájemci mohou dozvědět z propagačních materiálů a webových stránek. Zájemce o službu je srozumitelným způsobem seznámen s nabídkou služby, jejími aspekty a s podmínkami pro poskytnutí.

Prvotní kontakt se zájemcem (budoucím uživatelem), nebo jím pověřeným zástupcem (blízkou osobou) vede sociální pracovník. Osobní jednání probíhá po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě v kanceláři sociálního pracovníka. Sociální pracovník zjišťuje zájemcovy potřeby, očekávání a seznámí ho s posláním, cíli, možnostmi, podmínkami služby a obsahem písemné smlouvy o poskytování služby. Jednou ze základních podmínek poskytnutí služby je, že si službu budoucí uživatel a pečující opravdu přejí, což sociální pracovník průběžně během jednání ověřuje.

Dohoda o poskytování osobní asistence je písemná a uzavírá se v momentě, kdy je zájemce seznámen s podmínkami poskytování služby, rozumí jim a s uzavřením dohody za dojednaných podmínek souhlasí. Je domluven konkrétní průběh služby, dle individuálních potřeb a cílů uživatele, četnost a rozsah služby, dojednán individuální plán uživatele. V průběhu poskytování služby může uživatel kdykoliv pozměňovat podle potřeby svůj individuální cíl, obsah a rozsah smlouvy. Je poučen o možnostech podávání stížností a připomínek a o ochraně jeho osobních údajů.

Osobní konzultaci se sociálním pracovníkem je vhodné domluvit si předem na tel. 731 341 026, který je k dispozici ve všední dny od pondělí do pátku od 8-15 hod nebo mailem na adrese: socialni.sluzby@kleofas.cz

Ukončení poskytování služby

Důvody ukončení služby: vzájemnou dohodou uživatele a poskytovatele, úmrtím uživatele, zániku služby či organizace, příp. pokud uživatel neplní povinnosti vyplývající se smlouvy o poskytování sociální služby.

Kapacita služby

2 uživatelé/den

Materiální a technické zázemí služby

Zázemí služeb osobní asistence je umístěno v sídle Hospicové péče sv. Kleofáše, o.p.s., na adrese: Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň, jedná se o nájemní prostory.

Materiální vybavení služby

 • administrativní zázemí pro sociálního pracovníka a pečovatelky
 • půjčovna kompenzačních pomůcek
 • PC, multifunkční tiskárna
 • mobilní telefony
 • internet - wifi připojení
 • WC
 • zázemí pro zaměstnance: kuchyňská linka, lednička, rychlovarná konvice
 • osobní automobily

 

Způsob vyřizování stížností

Uživatelé, jejich rodinní příslušníci a další osoby si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytovaných sociálních služeb, aniž by byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. Služba má stanovena vnitřní pravidla, kterými se řídí vyřizování stížností.

 

                                               Mgr. Petra Brychtová, ředitelka o.p.s.

Mgr. Irena Kalná, sociální pracovnice

 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím